Ontstaansgeschiedenis van de stichting de 'Commissie Nationale Herdenking 1940 – 1945' en de daaruit ontstane vereniging het 'Erepeloton Waalsdorp'.

Op dinsdag 15 mei 1945 wordt er in het magazijn 'De Bijenkorf' op de derde verdieping onder leiding van Jan Storm (groepsleider van de Burgerwacht (B.W.)) een vergadering gehouden door kwartier-, wijk- en groepsleiders van de B.W..

De voorzitter opent om 15.30 uur de vergadering en één van de eerste opmerkingen van de voorzitter is dat de anonimiteit van de oorlogsjaren nu eindelijk voorbij is en dat men elkander nu in vrijheid kan ontmoeten en ook dat men weer democratisch met elkaar kan spreken. Op deze vergadering met 132 aanwezigen, wordt door dhr. Verbruggen een motie ingebracht, luidende:

'De leiders der B.W. te ´s-Gravenhage, op 15 mei 1945 in vergadering bijeen in het magazijn 'De Bijenkorf', dragen de leiding dezer vergadering op, stappen te ondernemen, waardoor men kan komen tot een blijvend verband tusschen de leden, hetgeen ten doel heeft al die werkzaamheden te verrichten, die volgens het civiel gezag noodzakelijk zijn en gaan over tot de orde van de dag.'

Met slechts 4 stemmen tegen wordt tot vreugde van de toenmalige voorzitter de motie aangenomen.

Tijdens deze vergadering krijgt één van de aanwezigen, de heer J. (Jan) Drop, een idee dat hem niet meer zal loslaten. Ook zijn ervaringen bij de speurtocht naar het graf van de eerste achttien doden, de leden van het Geuzenverzet, doen bij hem het besef groeien dat de slachtoffers van het nazi-regime nooit mochten worden vergeten. Deze eerste slachtoffers zijn tenslotte met behulp van een helmplanter, die kon zien waar ooit gegraven kon zijn, gevonden.

Jan Drop - 1947

Jan Drop stond toen voor de vraag hoe deze, het gehele land omvattende herdenking, te organiseren. De toenmalige regering 'Drees' had het te druk met andere zaken en zijn conclusie was: 'Ik ga het zelf doen'. Met groot lef gaf hij dat 'denkbeeld' een naam: 'Commissie Nationale Herdenking 1940 – 1945'. En alleen maar gewapend met deze naam begon Jan Drop met zijn queeste.

Hij klopte voor informatie aan bij het kantoor van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten in Den Haag. Misschien een beetje overbluft door de klinkende naam zegde de VNG alle medewerking toe. Natuurlijk tot groot genoegen van initiatiefnemer Jan Drop. Daarmee kreeg de 'Commissie' een officieel tintje. Nu de eerste hobbel genomen was, diende zich het tweede probleem aan: 'Het daadwerkelijk schrijven van de circulaire die Jan Drop wilde versturen naar alle Nederlandse Gemeenten. Samen met een bevriend schoolhoofd, dhr. C.J. Griffioen heeft Jan Drop toen de circulaire opgesteld. Deze circulaire is begin 1946 door de VNG naar alle Nederlandse Gemeenten gestuurd. De circulaire kreeg hierdoor ook een officieel tintje en kwam bij de Gemeenten betrouwbaar over. (zie onderaan document)

Er kwam een stroom van positieve reacties op gang, want welke Gemeente zou het in zijn hoofd halen te twijfelen aan wat de 'Commissie Nationale Herdenking 1940 – 1945' voorschreef. Maar Jan Drop was nog niet tevreden met het behaalde resultaat en nam zelfs contact op met de toenmalige minister van sociale zaken 'Drees'. Minister  Drees kon bewondering opbrengen voor de voortvarende wijze waarop Jan Drop de zaken had aangepakt. Jan Drop stelde hem de vraag: 'Vindt u ook dat de treinen twee minuten stil moeten staan tijdens de herdenking?' Na twee minuten stilte gaf Drees hem gelijk en zijn ambtenaren opdracht hiervoor zorg te dragen. Op deze wijze is de eerste herdenking in 1946 tot stand gekomen.

De 'Commissie' bestond toen uit maar een paar mensen. Jan Drop(voorzitter), zijn vrouw Gré Drop-Tieleman en later uit o.a. zijn vriend C.J. Griffioen (secretaris). Echter al snel traden steeds meer prominente Nederlanders toe tot de commissie. Jan Drop zwaaide tot op de ledenvergadering van woensdag 19 november 1952 met de voorzittershamer, lopende de vergadering nam dhr. M. Hartog, secr. der Cie, de voorzittershamer van Jan Drop over. Op 8 maart 1949 krijgt de Commissie een officieel tintje. Op deze datum wordt door notaris Gerlag Jan van Gendt te Den Haag de Acte van de Stichting 'Commissie Nationale Herdenking' geregistreerd in deel 183, folio 95, nummer 1604. Zij wordt geacht te zijn opgericht op 1 oktober 1948. Alle handelingen na die dag op naam van de Stichting geschieden, komen voor rekening van de Stichting.

Volgens de statuten is het doel van de Stichting:
Bij Nederlanders waar ter wereld ook, de herinnering levendig te houden aan de strijd voor de vrijheid van het Koninkrijk der Nederlanden en op waardige wijze te gedenken en te doen gedenken allen die in die strijd – zowel binnen als buiten de grenzen van het Koninkrijk – zijn gevallen.
De organisatie van de Haagse herdenkingen wordt vanuit de Commissie geregeld. In eerste jaren wordt deze taak met grote regelmaat op de schouders gelegd van de heren: H.H.J. van Lummel en M.M. Oosenbrug. Beide heren worden voor wat betreft de organisatie van de herdenking op de Waalsdorpervlakte bijgestaan door een groep hechte verzetsvrienden. Deze groep mensen groeit zo langzamerhand uit tot iets wat op een vereniging gaat lijken. Zo ontstaat de naam 'Erepeloton Waalsdorp'. Op 26 april 1962 wordt deze vereniging een feit, met de heer Van Lummel als voorzitter en ten slotte worden op 24 maart 1991 de statuten ingeschreven in het 'handelsregister' door notaris Kramer te Den Haag.

Zonder twijfel is Jan Drop de stuwende kracht geweest achter de oprichting van de 'Commissie Nationale Herdenking 1940 – 1945' en heeft daarmede ook indirect de oprichting van het Erepeloton Waalsdorp gestimuleerd. Zonder Johannes Drop (5 februari 1907 - 10 december 1993) en Gerarda Drop-Tieleman (22 december 1909 - 9 oktober 1979) zou er wellicht vandaag de dag geen Erepeloton Waalsdorp zijn en zou de Waalsdorpervlakte misschien een vergeten plek zijn in de Nederlandse geschiedenis!

 

 

 

 

 

 

 

Verlovingsfoto van Gré en Jan Drop-Tieleman, 6 augustus 1930

eerste circulaire opgesteld door Jan Drop
door: Vincent Gaal
Erepeloton Waalsdorp
© Erepeloton Waalsdorp 2002
bronvermelding: de persoonlijke archieven van de familie Drop
contactblad van de stichting 1940 – 1945, 1991 uitgave 2